Brick.cz » Pravidla soutěže – koncert ZZTOP & KISS

SPOTŘEBITELSKÁ SOUTĚŽ
PRAVIDLA SOUTĚŽE „SOUTĚŽ ROCKOVÉ LÉTO“

 1. KRÁTCE A STRUČNĚ
  1. ZAKUPTE V OBDOBÍ OD 19. 5. 2019 DO 13. 6. 2019 JEDEN Z VÝROBKŮ ZNAČKY BRICK
  2. KOMPLETNÍ ÚČTENKU PEČLIVĚ USCHOVEJTE A KOUPENÝ PRODUKT
   SPOLU S ÚČTENKOU VYFOŤTE
  3. VYPLŇTE SOUTĚŽNÍ FORMULÁŘ
  4. VYBEREME 18 VÝHERCÚ
  5. VÝHRY - 3x LÍSTEK PRO DVA NA PRAGUE ROCKS KISS & ZZ TOP, 5x DÁRKOVÝ KOŠ BRICK, 10x PLYŠOVÝ TALISMAN BRICK
 2. POŘADATEL SOUTĚŽE
  Obchodní společnost Comperio s.r.o., se sídlem Dobronická 1257, 148 00 Praha 4, IČ 25737104, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 65649.
 3. ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE
  Organizačním zajištěním soutěže je pověřena společnost MINI MAX FILMS s.r.o., se sídlem Újezd 19, Praha 1, 118 00, IČ 25676458, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 60323.
 4. TERMÍN KONÁNÍ SOUTĚŽE
  Soutěž probíhá v období od 19. 5. 2019 do 13. 6. 2019.
 5. VÝHRY A ZPŮSOB VÝHRY
  Vyhrát může 18 účastníků této spotřebitelské soutěže. Výherci jsou vybráni náhodným výběrem.
  Výhrou je 3x lístek na Prague Rocks 2019 Kiss & ZZ Top, koncert se koná 19. 6. 2019 a výhra platí pro dvě osoby, druhou osobu vybírá výherce dle své vůle, 5x dárkový koš BRICK a 10x  plyšový talisman BRICK. Soutěží každý, kdo od 19. 5. 2019 do 12. 6. 2019 vyplní a odešle soutěžní formulář do soutěže, koupí si jeden z výrobků BRICK, který si vyfotografuje a foto s účtenkou si uschová za účelem kontroly v případě výhry.
 6. SOUTĚŽÍCÍ
  Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba spotřebitel, tj. fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání, která má doručovací adresu na území České republiky a není mladší 18 let. Ze soutěže jsou vyloučeni společníci, členové statutárního orgánu, jednatelé a zaměstnanci pořadatele a osoby těmto osobám blízké ve smyslu ust. § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v jeho platném znění. Ze soutěže budou vyloučeny osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo osoby jednající v rozporu s pravidly soutěže.
 7. KONTAKTOVÁNÍ VÝHERCE A PODMÍNKY ČERPÁNÍ VÝHRY
  V případě výhry jsou výherci kontaktováni Organizátorem a vyzváni k doložení soutěžní účtenky + fotografie koupeného výrobku BRICK k ověření nároku na výhru a uvedením kontaktních údajů. Pořadatel bude výherce informovat o výhře nejpozději do 2 dnů od ukončení soutěže emailovou zprávou na e-mailovou adresu, kterou soutěžící uvedl v soutěžním formuláři na www.brick.cz.
  Za plně dostatečné informování výherce bude považováno sdělení:

  a) elektronickou poštou; b) sms c) telefonickým hovorem o této výhře s podrobným popisem „zážitku“, jeho formě, časovém rozvrhu či způsobu předání věcné výhry. Pokud nebude možné výherce kontaktovat do 2 dnů od data prvního kontaktu, propadá výhra ve prospěch pořadatele. Výhry soutěžících, které z důvodů spočívajících nikoli na straně pořadatele nebude možno doručit, tj. např. výherci nebudou k zastižení nebo si výhru nepřevezmou, případně bude jejich doručení spojeno s nečekanými obtížemi, propadají ve prospěch pořadatele.

  Předáním či zasláním výhry výherci jsou splněny veškeré závazky Pořadatele vůči výherci stanovené těmito pravidly.

 8. SOUHLAS SOUTĚŽÍCÍHO S PRAVIDLY SOUTĚŽE
  Odesláním soutěžního formuláře pořadateli způsobem uvedeným v čl. 5 těchto pravidel soutěže vyjadřuje soutěžící svůj výslovný souhlas s pravidly této soutěže a zavazuje se tato pravidla dodržovat. Při nesplnění podmínek pravidel této soutěže ztrácí soutěžící nárok na výhru.
 9. SOUHLAS SOUTĚŽÍCÍHO SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  Odesláním soutěžního formuláře pořadateli způsobem uvedeným v čl.5 těchto pravidel soutěže uděluje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů výslovný souhlas se zpracováním svých osobních údajů poskytnutých v rozsahu jméno, příjmení, kontaktní adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa pořadateli soutěže jako správci osobních údajů, za účelem realizace, organizace, vyhodnocení soutěže a rozeslání výher po dobu soutěže a po dobu předání výher. Po pominutí účelu budou osobní údaje zlikvidovány. Správcem osobních údajů je pořadatel soutěže. Zpracovatelem osobních údajů je pořadatel soutěže, případně jiný pověřený subjekt. Účastí v soutěži každý soutěžící potvrzuje, že je seznámen se všemi právy, která mu vyplývají z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, tj. zejména s tím, že má právo od správce získat informace o tom, zda a jaké zpracovává jeho osobní údaje, jakým způsobem je zpracovává, má dále právo na opravu nepřesných osobních údajů, na doplnění neúplných osobních údajů, na výmaz osobních údajů, pokud jsou splněny určité podmínky a soutěžící o to požádá, v určitých případech na omezení zpracování osobních údajů, má právo na získání osobních údajů, které správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Soutěžící má dále právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů. V takovém případě však přestává být účastníkem soutěže a ztrácí nárok na výhru. V případě pochybností o dodržování svých práv správcem se soutěžící může na správce obrátit nebo se může obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Soutěžící odesláním soutěžního formuláře pořadateli způsobem uvedeným v čl. 5 těchto pravidel soutěže vyjadřuje svůj souhlas s uvedením svého jména, příjmení a souhlas k případnému pořízení a zveřejnění obrazových, zvukových a zvukověobrazových záznamů týkajících se jeho osoby a osoby, a to vše v souvislosti s touto soutěží a propagací výrobků a značky pořadatele soutěže.
 10. OPRÁVNĚNÍ POŘADATELE
  Pořadatel je oprávněn ze soutěže vyřadit soutěžící, kteří nesplňují podmínky stanovené těmito pravidly anebo platnými právními předpisy. Pořadatel nenese odpovědnost za rizika a související s využitím výher. Pořadatel nenese odpovědnost za technickou chybu při realizaci soutěže, za doručení zprávy o výhře. Pořadatel má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech soutěže včetně rozhodnutí o neudělení výhry v soutěži. Pořadatel má právo tuto soutěž bez uvedení důvodu zrušit, ukončit, zkrátit, prodloužit, odvolat a změnit její podmínky, a to i bez udělení výhry. Soutěžící nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí v soutěži, a to ani v případě změny těchto pravidel soutěže. Pořadatel je oprávněn změnit tato pravidla soutěže. Není-li ve změně pravidel uvedeno jinak, nabývá změna účinnosti dnem zveřejnění změny na www.brick.cz.
 11. PŘÍPADNÉ MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ
  V případě sporu se může soutěžící obrátit na subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha, ID datové schránky: x7cab37, e-mailová adresa: adr@coi.cz, Internetové stránky: adr.coi.cz.
 12. PLATNOST A ÚČINNOST PRAVIDEL SOUTĚŽE
  Tato pravidla soutěže jsou platná a účinná ode dne 19. 5. 2019. PravidlaSoutěže „SOUTĚŽ ROCKOVÉ LÉTO“ vydala dne 1. 5. 2019 obchodní společnost Comperio s.r.o., se sídlem Dobronická 1257, 148 00 Praha 4, IČ 257 37 104.

Zpět