Brick.cz » Pravidla soutěže – Vánoční soutěž

SPOTŘEBITELSKÁ SOUTĚŽ

Pravidla soutěže
„VÁNOČNÍ SOUTĚŽ BRICK o 1 x 100 000 a 10 x 10 000 Kč

Jedná se o marketingovou soutěž za účelem zvýšení prodeje a zviditelnění značky

1. krátce a stručně

  1. ZAKUPTE V OBDOBÍ OD 3. 11. 2019 DO 11. 12. 2019 BRICK VEPŘOVÉ SÁDLO 500 g

  2. ÚČTENKU VYFOŤTE A PEČLIVĚ USCHOVEJTE

  3. NA WWW.BRICK.CZ VYPLŇTE SOUTĚZNÍ FORMULÁŘ V SEKCIVÁNOČNÍ SOUTĚŽ“ a Vložte PŘÍLOHU (ofocenou účtenku)

  1. DNE 13. 12. 2019 VYLOSUJEME 21 VÝHERCŮ

PENĚŽNÍ VÝHRY: 1 x 100.000,- Kč, 10 x 10.000,- Kč,

VĚCNÉ VÝHRY: 5 x DÁRKOVÝ KOŠ BRICK, 5 x PLYŠOVÉ PRASÁTKO BRICK

2. Pořadatel soutěže

Obchodní společnost Comperio s.r.o., se sídlem Dobronická 1257, 148 00 Praha 4, IČ 257 37 104, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 65649.

3. Organizátor soutěže

Organizačním zajištěním soutěže je pověřena společnost MINI MAX FILMS s.r.o., se sídlem Újezd 19, Praha 1, 118 00, IČ 25676458, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 60323

4. Termín konání soutěže

Soutěž probíhá v období od 3. 11. 2019 do 11. 12. 2019. Soutěž probíhá na území České republiky, a to elektronicky prostřednictvím formuláře na webových stránkách www.brick.cz (nebo prostřednictví prokliku na Facebookových stránkách výrobce www.facebook.com/brickfood/).

5. VÝHRY A ZPŮSOB VÝHRY

Výhercem této spotřebitelské soutěže se může stát 21 různých účastníků. Podmínkou výhry je zakoupení BRICK vepřového sádla 500 g v období od 3. 11. 2019 do 11. 12. 2019 a následné odeslání soutěžního formuláře, který naleznete na webových stránkách www.brick.cz (nebo prostřednictví prokliku na Facebookových stránkách výrobce www.facebook.com/brickfood/).

Do soutěžního formuláře každý účastník soutěže vyplní své pravé jméno, příjmení, město, e-mail, telefonní číslo, počet zakoupených sádel uvedených na účtence a přiloží fotografii účtenky, ze které je patrné, kdy a kde bylo BRICK vepřové sádlo 500 g zakoupeno. Každý soutěžící může zakoupit i více než jedno BRICK vepřové sádlo 500 g a zapojit se tak do soutěže vícekrát. Soutěžící získá tolik hlasů do slosování, kolik je na zaslané účtence zakoupených BRICK vepřových sádel 500 g. To znamená, že jedno zakoupené BRICK vepřové sádlo 500 g = 1 hlas do slosování.

Výherci budou dne 13. 12. 2019 losováni náhodným výběrem pomocí softwarového losovače. Výhry v soutěži jsou peněžní, kdy 1. výhra činí částku 100.000,-Kč a dalších 10 výher činí každá částku 10.000,-Kč, a věcné v podobě 5 x dárkový koš BRICK, 5 x plyšové prasátko BRICK. Účastník soutěže, který je softwarovým losovačem vylosován jako první v pořadí, vyhrává částku ve výši 100.000,-Kč. Účastníci soutěže, kteří jsou softwarovým losovačem vylosování jako druhý až jedenáctý v pořadí, vyhrávají částku ve výši 10.000,-Kč. Účastníci soutěže, kteří jsou softwarovým losovačem vylosování jako dvanáctý až šestnáctý v pořadí, vyhrávají dárkový koš BRICK. Účastníci soutěže, kteří jsou softwarovým losovačem vylosování jako sedmnáctý až jednadvacátý v pořadí, vyhrávají plyšové prasátko BRICK. V případě, že bude soutěžící aplikací náhodně vylosován, všechny jeho soutěžní formuláře s nahranými účtenkami jsou z dalšího losování vyřazeni. Každá osoba tedy může vyhrát pouze jednu z celkových jedenadvaceti výher.

V případě, že se do soutěže nezapojí takový počet soutěžících nebo dostatečný počet soutěžících nesplní podmínky pro zisk výher v soutěži (a veškeré do soutěže vložené výhry tak nebudou moci být uděleny), nerozdělené výhry propadají ve prospěch pořadatele soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejich dalším užití.

6. Soutěžící

Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba spotřebitel, tj. fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání, která má doručovací adresu na území České republiky a není mladší 18 let. Ze soutěže jsou vyloučeni společníci, členové statutárního orgánu, jednatelé a zaměstnanci pořadatele a osoby těmto osobám blízké ve smyslu ust. § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v jeho platném znění. Ze soutěže budou vyloučeny osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo osoby jednající v rozporu s pravidly soutěže.

7. Kontaktování výherce a podmínky čerpání výhry

V případě výhry jsou výherci kontaktováni organizátorem soutěže. Organizátor bude výherce informovat o výhře nejpozději do 2 dnů od ukončení soutěže e-mailovou zprávou na e-mailovou adresu, kterou soutěžící uvedl v soutěžním formuláři. V e-mailové zprávě bude výherce organizátorem vyzván, aby se s organizátorem spojil a doložil údaje pro vyplacení či předání výhry.

Zároveň bude výherce informován o podmínce, že nárok na výhru mu vzniká až po kontrole soutěžního formuláře s nahranou účtenkou s kladným výsledkem, provedené organizátorem soutěže. V případě, kdy bude mít pořadatel nebo organizátor pochybnost o pravosti účtenky, která mu byla doručena, je oprávněn v jím určené lhůtě požadovat po soutěžícím doručení originálu této účtenky. V případě, že mu tyto nebudou doručeny, resp. jejich údaje nebudou odpovídat registracím do soutěže, bude soutěžící bez dalšího vyloučen. V případě jakékoliv pochybnosti o pravosti účtenky leží povinnost rozptýlit tuto pochybnost výlučně na daném soutěžícím. Organizátor, ani pořadatel nenesou jakoukoli odpovědnost za doručení soutěžních zásilek, za jejich poškození, zpoždění či ztrátu během přepravy. Zásilky s originálními soutěžními účtenkami s výše uvedeným obsahem musí být na vyžádání organizátora/ pořadatele zaslány doporučeně na adresu MINI MAX FILMS s.r.o., se sídlem Újezd 19, Praha 1, 118 00.

Pokud se výherce s organizátorem nespojí do 5 pracovních dnů od odeslání e-mailové zprávy ze strany organizátora výherci, propadá výhra ve prospěch pořadatele. Výhry soutěžících, které z důvodů spočívajících nikoli na straně pořadatele nebude možno doručit, tj. např. výherci nebudou k zastižení nebo si výhru nepřevezmou, případně bude jejich doručení spojeno s nečekanými obtížemi, propadají ve prospěch pořadatele.

V případě, že výherce splní veškeré podmínky soutěže, bude mu organizátorem soutěže vyplacena peněžní výhra nebo odeslána věcná výhra, a to do 7 dnů od kladného rozhodnutí organizátora soutěže o výherci. Soutěžící bere na vědomí, že peněžní výhra nad 10.000,-Kč ve spotřebitelské soutěži podléhá daňové povinnosti. Daň z výhry bude odvedena organizátorem soutěže a výherce tedy obdrží výhru očištěnou od daňové povinnosti.

Standardním způsobem vyplacení peněžní výhry je bankovní převod. Standardním způsobem předání věcné výhry je odeslání výhry poštou na kontaktní adresu výherce. Pořadatel nebude doručovat výhry na adresu mimo území České republiky. Pořadatel ani organizátor nezodpovídají za ztrátu, poškození, zničení či nedoručení oznámení o výhře nebo ztrátu, poškození, zničení či nedoručení výhry samotné z důvodů spočívajících na straně soutěžícího či poskytovatele poštovních služeb či jiného doručovatele či dopravce.

Předáním či zasláním výhry výherci jsou splněny veškeré závazky pořadatele a organizátora vůči výherci stanovené těmito pravidly.

8. Souhlas soutěžícího s pravidly soutěže

Odesláním soutěžního formuláře pořadateli způsobem uvedeným v čl. 5 těchto pravidel soutěže vyjadřuje soutěžící svůj výslovný souhlas s pravidly této soutěže a zavazuje se tato pravidla dodržovat. Při nesplnění podmínek pravidel této soutěže ztrácí soutěžící nárok na výhru.

9. Souhlas soutěžícího se zpracováním osobních údajů

Odesláním soutěžního formuláře pořadateli způsobem uvedeným v čl.5 těchto pravidel soutěže uděluje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů výslovný souhlas se zpracováním svých osobních údajů poskytnutých v rozsahu jméno, příjmení, kontaktní adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa pořadateli soutěže jako správci osobních údajů, za účelem realizace, organizace, vyhodnocení soutěže a rozeslání výher po dobu soutěže a po dobu předání výher. Po pominutí účelu budou osobní údaje zlikvidovány. Správcem osobních údajů je pořadatel soutěže. Zpracovatelem osobních údajů je pořadatel soutěže, případně jiný pověřený subjekt. Účastí v soutěži každý soutěžící potvrzuje, že je seznámen se všemi právy, která mu vyplývají z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, tj. zejména s tím, že má právo od správce získat informace o tom, zda a jaké zpracovává jeho osobní údaje, jakým způsobem je zpracovává, má dále právo na opravu nepřesných osobních údajů, na doplnění neúplných osobních údajů, na výmaz osobních údajů, pokud jsou splněny určité podmínky a soutěžící o to požádá, v určitých případech na omezení zpracování osobních údajů, má právo na získání osobních údajů, které správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Soutěžící má dále právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů. V takovém případě však přestává být účastníkem soutěže a ztrácí nárok na výhru. V případě pochybností o dodržování svých práv správcem se soutěžící může na správce obrátit nebo se může obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Soutěžící odesláním soutěžního formuláře pořadateli způsobem uvedeným v čl. 5 těchto pravidel soutěže vyjadřuje svůj souhlas s uvedením svého jména, příjmení a souhlas k případnému pořízení a zveřejnění obrazových, zvukových a zvukově obrazových záznamů týkajících se jeho osoby a osoby, a to vše v souvislosti s touto soutěží a propagací výrobků a značky pořadatele soutěže.

10. Oprávnění pořadatele

Pořadatel je oprávněn ze soutěže vyřadit soutěžící, kteří nesplňují podmínky stanovené těmito pravidly anebo platnými právními předpisy. Pořadatel nenese odpovědnost za rizika a související s využitím výher. Pořadatel nenese odpovědnost za technickou chybu při realizaci soutěže, za doručení zprávy o výhře. Pořadatel má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech soutěže včetně rozhodnutí o neudělení výhry v soutěži. Pořadatel má právo tuto soutěž bez uvedení důvodu zrušit, ukončit, zkrátit, prodloužit, odvolat a změnit její podmínky, a to i bez udělení výhry.  Soutěžící nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí v soutěži, a to ani v případě změny těchto pravidel soutěže. Pořadatel je oprávněn změnit tato pravidla soutěže. Není-li ve změně pravidel uvedeno jinak, nabývá změna účinnosti dnem zveřejnění změny na www.brick.cz.

11. společná ustanovení

Výhru poskytuje pořadatel soutěže, případně jím určená společnost. Výherci nejsou povinni výhru přijmout – v takovém případě výhra propadá. Výhra propadá také v případě, kdy výherci nesplní podmínky pro její poskytnutí. Výherci nemají nárok na žádnou věcnou ani jinou náhradu, pokud organizátor výslovně nestanoví jinak. Vymáhání výhry právní cestou je vyloučeno. Výherci jsou povinni řádně a včas splnit veškeré, zejména daňové povinnosti, které jim podle právních předpisů vzniknou získáním výhry.

Pořadatel nenese odpovědnost za rizika související s využitím výher. Pořadatel nenese odpovědnost za technickou chybu při realizaci soutěže (např. za doručení zprávy o výhře). Pořadatel má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech soutěže včetně rozhodnutí o neudělení výhry v soutěži. Pořadatel si vyhrazuje právo tuto soutěž kdykoliv omezit, odložit, přerušit zrušit nebo změnit její pravidla. Soutěžící nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí v soutěži, a to ani v případě změny těchto pravidel. Změny pravidel soutěže budou oznámeny soutěžícím na internetové stránce www.brick.cz.

12. PŘÍPADNÉ Mimosoudní řešení sporů

V případě sporu se může soutěžící obrátit na subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha, ID datové schránky: x7cab37, e-mailová adresa: adr@coi.cz, Internetové stránky: adr.coi.cz.

13. Platnost a účinnost pravidel soutěže

Tato pravidla soutěže jsou platná a účinná ode dne 3. 11. 2019. Pravidla Soutěže „VÁNOČNÍ SOUTĚŽ BRICK“ vydala dne 1. 11. 2019 obchodní společnost Comperio s.r.o., se sídlem Dobronická 1257, 148 00 Praha 4, IČ 257 37 104.