„DERBY SLAVIA - SPARTA“

1. KRÁTCE A STRUČNĚ

1. ZAKUPTE ALESPOŇ JEDEN Z NÍŽE UVEDENÝCH VÝROBKŮ ZNAČKY BRICK
2. VYFOŤTE VÝROBEK SPOLU S ÚČTENKOU A ZAŠLETE NA EMAILLOVOU ADRESU: SOUTEZ@COMPERIO.CZ NEBO KNAHRÁNÍ FOTOGRAFIE POUŽIJTE TLAČÍTKO NA TÉTO STRÁNCE „SOUTĚŽÍM“
3. VYBEREME 18 VÝHERCÚ
4. VÝHRY – 3X LÍSTEK DERBY SLAVIA – SPARTA, 5X DÁRKOVÝ KOŠ SPRODUKTY BRICK, 10X PLYŠOVÝ TALISMAN BRICK

2. JAK MŮŽETE VYHRÁT A CO!

Vyhrát může 18 účastníků této spotřebitelské soutěže. Výherci jsou vybránináhodným výběrem. Výhrou je 3 x lístek derby SLAVIA – SPARTA – výhra platí pro dvě osoby, druhou osobu vybírá výherce dle své vůle, 5 x dárkový koš sprodukty Brick, 10 x plyškový talisman BRICK. Soutěží každý, kdo od 22.2.2019 do 10.04.2019 zašle na web (www.brick.cz) či email soutěž@comperio.cz fotografii zakoupeného výrobku a účtenky, zekteré bude zřejmé, že zakoupil vtomto období některý z následujícíchvýrobků značky BRICK:

3. POŘADATEL SOUTĚŽE

Obchodní společnost Comperio s.r.o., se sídlem Nuselská 1419/53, Nusle, 140 00 Praha 4, IČ 257 37 104, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 65649.

4. TERMÍN KONÁNÍ SOUTĚŽE

Soutěž probíhá v období od 22.02.2019 do 10.04.2019.

5. SOUTĚŽÍCÍ

Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba spotřebitel, tj. fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání, která má doručovací adresu na území České republiky a není mladší 18 let. Ze soutěže jsou vyloučeni společníci, členové statutárního orgánu, jednatelé a zaměstnanci pořadatele a osoby těmto osobám blízké ve smyslu ust. § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v jeho platném znění. Ze soutěže budou vyloučeny osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo osoby jednajícív rozporu s pravidly soutěže.

6. KONTAKTOVÁNÍ VÝHERCE A PODMÍNKY ČERPÁNÍ VÝHRY

Pořadatel bude výherce informovat o výhře nejpozději do 2 dnů od ukončení soutěže telefonickým hovorem na kontaktní telefonní číslo nebo e-mailovou zprávou na e-mailovou adresu, kterou soutěžící uvede spolu se zaslanou fotografií výrobků BRICK a dohodne se s výhercem na způsobu výběru výhry. Vzhledem ktomu, že výhrou je „zážitek“, za plně dostatečné informování výherce bude považováno sdělení:a) elektronickou poštou; b) dopisem; c) či telefonickým hovorem o této výhře spodrobným popisem „zážitku“, jeho formě a časovém rozvrhu. Pokud nebude možné výherce kontaktovat do 7 dnů od data prvního kontaktu, propadá výhra ve prospěch pořadatele. Výhry soutěžících, které z důvodů spočívajících nikoli na straně pořadatele nebude možno doručit, tj. např. výherci nebudou k zastižení nebo si výhru nepřevezmou, případně bude jejich doručení spojeno s nečekanými obtížemi, propadají ve prospěch pořadatele.

7. SOUHLAS SOUTĚŽÍCÍHO S PRAVIDLY SOUTĚŽE

Zasláním fotografie účtenky pořadateli způsobem uvedeným v čl. 2 těchto pravidel soutěže vyjadřuje soutěžící svůj výslovný souhlas s pravidly této soutěže a zavazuje se tato pravidla dodržovat. Při nesplnění podmínek pravidel této soutěže ztrácí soutěžící nárok na výhru.

8. SOUHLAS SOUTĚŽÍCÍHO SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Soutěžící zasláním fotografie účtenky pořadateli způsobem uvedeným v čl. 2 těchto pravidel soutěže uděluje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů výslovný souhlas se zpracováním svých osobních údajů poskytnutých v rozsahu jméno, příjmení, kontaktní adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa pořadateli soutěže jako správci osobních údajů, za účelem realizace, organizace, vyhodnocení soutěže a rozeslání výher po dobu soutěže a po dobu předání výher. Po pominutí účelu budou osobní údaje zlikvidovány. Správcem osobních údajů je pořadatel soutěže. Zpracovatelem osobních údajů je pořadatel soutěže, případně jiný pověřený subjekt. Účastí v soutěži každý soutěžící potvrzuje, že je seznámen se všemi právy, která mu vyplývají z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzickýchosob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, tj. zejména s tím, že má právo od správce získat informace o tom, zda a jaké zpracovává jeho osobní údaje, jakým způsobem je zpracovává, má dále právo na opravu nepřesných osobních údajů, na doplnění neúplných osobních údajů, na výmaz osobních údajů, pokud jsou splněny určité podmínky a soutěžící o to požádá, v určitých případech na omezení zpracování osobních údajů, má právo na získání osobních údajů, které správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Soutěžící má dále právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů. V takovém případě však přestává být účastníkem soutěže a ztrácí nárok na výhru. V případě pochybností o dodržování svých práv správcem se soutěžící může na správce obrátit nebo se může obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Soutěžící zasláním fotografie účtenky pořadateli způsobem uvedeným v čl. 2 těchto pravidel soutěže vyjadřuje svůj souhlas s uvedením svého jména, příjmení a souhlas k případnému pořízení a zveřejnění obrazových, zvukových a zvukověobrazových záznamů týkajících se jeho osoby a osoby, a to vše v souvislosti stouto soutěží a propagací výrobků a značky pořadatele soutěže.

9. OPRÁVNĚNÍ POŘADATELE

Pořadatel je oprávněn ze soutěže vyřadit soutěžící, kteří nesplňují podmínky stanovené těmito pravidly anebo platnými právními předpisy. Pořadatel nenese odpovědnost za rizika a související s využitím výher. Pořadatel nenese odpovědnost za technickou chybu při realizaci soutěže, zadoručení zprávy o výhře. Pořadatel má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech soutěže včetně rozhodnutí o neudělení výhry v soutěži. Pořadatel má právo tuto soutěž bez uvedení důvodu zrušit, ukončit, zkrátit, prodloužit, odvolat a změnit její podmínky, a to i bez udělení výhry. Soutěžící nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí v soutěži, a to ani v případě změny těchto pravidel soutěže. Pořadatel je oprávněn změnit tato pravidla soutěže. Není-li ve změně pravidel uvedeno jinak, nabývá změna účinnosti dnem zveřejnění změny na www.brick.cz.

10. PŘÍPADNÉ MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

V případě sporu se může soutěžící obrátit na subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha, ID datové schránky: x7cab37, e-mailová adresa: adr@coi.cz, Internetové stránky: adr.coi.cz.

11. PLATNOST A ÚČINNOST PRAVIDEL SOUTĚŽE

Tato pravidla soutěže jsou platná a účinná ode dne 22.02.2019. Pravidla Soutěže „DERBY SLAVIA - SPARTA“vydala dne 1. 1. 2019 obchodní společnost Comperio s.r.o., se sídlem Nuselská 1419/53, Nusle, 140 00 Praha 4, IČ 25737 104.
Zpět na soutěž