Brick.cz » Týdenní soutěž
Pravidla CZ Pravidlá SK

Týdenní soutěž

1.NÁZEV SOUTĚŽE

Týdenní soutěže Brick.

2. POŘADATEL A ORGANIZÁTOR SOUTĚZE

Obchodní společnost Comperio s.r.o. se sídlem Dobronická 1257, 148 00 Praha 4, IČ 257 37 104, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 65649.

3. Termín konání soutěže

3.1. Soutěž probíhá v období od 28.1.2019 do 31.12.2019. 3.2. Soutěž probíhá na území České republiky, a to elektronicky prostřednictvím facebookového profilu facebook.com/brickfood/

4. PODMÍNKY ÚČASTI SOUTĚŽE A PRINCIP SOUTĚŽE

4.1. Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba - spotřebitel, tj. fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání, která má doručovací adresu na území České republiky a není mladší 18 let. Ze soutěže jsou vyloučeni společníci, členové statutárního orgánu, jednatelé a zaměstnanci pořadatele a osoby těmto osobám blízké ve smyslu ust. § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v jeho platném znění. Ze soutěže budou vyloučeny osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo osoby jednající v rozporu s pravidly soutěže. 4.2. Úkolem soutěžícího je zodpovědět týdenní soutěžní otázku či zadaný úkol. 4.3. Podmínkou účasti soutěžícího je jeho registrace na sociální síti Facebook a facebookový profil. Ůčastí v soutěži soutěžící uděluje pořadateli a organizátorovi soutěže souhlas se zpracováním osobních údajů soutěžícího v rozsahu a za podmínek v čl.7 těchto Pravidel.

5. VÝHRY, VÝBĚR VÝHERCŮ A PŘEDÁNÍ VÝHER

5.1. Výhrou v soutěži je 1 věcná cena z měsíční nabídky + výrobek BRICK 5.2. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výher. Výherce bere na vědomí, že hodnotu ceny nelze vyplatit v hotovosti, že není možné namísto výhry požadovat náhradní plnění a výhra není soudně vymahatelná. Výhra nebude udělena v případě, že provozovatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání jakéhokoliv podvodného nebo nekalého jednání ze strany soutěžícího či jiné osoby, která dopomohla danému soutěžícímu k získání ceny. 5.3. Výhru získávají každý týden jeden až tři účastníci soutěže. 5.4. Výherci budou každé pondělí náhodně vybráni organizátorem soutěže a uvedeni na FB. 5.5. Výherce nás sám kontaktuje prostřednictvím zprávy facebook.com/brickfood/, kde se domluvíme na podrobnostech předání ceny – kontaktní adresy, a to nejpozději do 10 dnů od oznámení jména výherce. Výherce je povinen poskytnout pořadateli a organizátorovi součinnost nezbytnou pro předání či zaslání výhry. Pokud se výherce nespojí/nezkontaktuje pořadatele a organizátora prostřednictvím zprávy facebook.com/brickfood/ do 10 dnů od oznámení výherce, zaniká jeho nárok na výhru. 5.6. Pořadatel či organizátor odešle výhry nejpozději v prvním týdnu následujícího měsíce. 5.7. Standardním způsobem předání výhry je odeslání výhry poštou na kontaktní adresu výherce. Pořadatel nebude doručovat výhry na adresu mimo území České republiky. Pořadatel ani organizátor nezodpovídají za ztrátu, poškození, zničení či nedoručení oznámení o výhře nebo ztrátu, poškození, zničení čí nedoručení výhry samotné z důvodů spočívajících na straně soutěžícího či poskytovatele poštovních služeb či jiného doručovatele či dopravce.

6. SOUHLAS SOUTĚŽÍCÍHO SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Soutěžící zasláním odpovědi pořadateli způsobem uvedeným v čl. 5 těchto pravidel soutěže uděluje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů výslovný souhlas se zpracováním svých osobních údajů poskytnutých v rozsahu jméno, příjmení, kontaktní adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa pořadateli soutěže jako správci osobních údajů, za účelem realizace, organizace, vyhodnocení soutěže a rozeslání výher po dobu soutěže a po dobu předání výher. Po pominutí účelu budou osobní údaje zlikvidovány. Správcem osobních údajů je pořadatel soutěže. Zpracovatelem osobních údajů je pořadatel soutěže, případně jiný pověřený subjekt. Účastí v soutěži každý soutěžící potvrzuje, že je seznámen se všemi právy, která mu vyplývají z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, tj. zejména s tím, že má právo od správce získat informace o tom, zda a jaké zpracovává jeho osobní údaje, jakým způsobem je zpracovává, má dále právo na opravu nepřesných osobních údajů, na doplnění neúplných osobních údajů, na výmaz osobních údajů, pokud jsou splněny určité podmínky a soutěžící o to požádá, v určitých případech na omezení zpracování osobních údajů, má právo na získání osobních údajů, které správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Soutěžící má dále právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů. V takovém případě však přestává být účastníkem soutěže a ztrácí nárok na výhru. V případě pochybností o dodržování svých práv správcem se soutěžící může na správce obrátit nebo se může obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

7. OPRÁVNĚNÍ POŘADATELE

Pořadatel je oprávněn ze soutěže vyřadit soutěžící, kteří nesplňují podmínky stanovené těmito pravidly anebo platnými právními předpisy. Pořadatel nenese odpovědnost za rizika a související s využitím výher. Pořadatel nenese odpovědnost za technickou chybu při realizaci soutěže, za doručení zprávy o výhře. Pořadatel má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech soutěže včetně rozhodnutí o neudělení výhry v soutěži. Pořadatel má právo tuto soutěž bez uvedení důvodu zrušit, ukončit, zkrátit, prodloužit, odvolat a změnit její podmínky, a to i bez udělení výhry. Soutěžící nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí v soutěži, a to ani v případě změny těchto pravidel soutěže. Pořadatel je oprávněn změnit tato pravidla soutěže. Není-li ve změně pravidel uvedeno jinak, nabývá změna účinnosti dnem zveřejnění změny na www.brick.cz.

8. Souhlas soutěžícího s pravidly soutěže

Zasláním odpovědi pořadateli způsobem uvedeným v čl. 5 těchto pravidel soutěže vyjadřuje soutěžící svůj výslovný souhlas s pravidly této soutěže a zavazuje se tato pravidla dodržovat. Při nesplnění podmínek pravidel této soutěže ztrácí soutěžící nárok na výhru.

9. PŘÍPADNÉ Mimosoudní řešení sporů

V případě sporu se může soutěžící obrátit na subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha, ID datové schránky: x7cab37, e-mailová adresa: adr@coi.cz, Internetové stránky: adr.coi.cz.

10. Platnost a účinnost pravidel soutěže

Tato pravidla soutěže jsou platná a účinná ode dne 28. 1. 2019. Pravidla Soutěže „týdenní soutěže BRICK…“ vydala dne 28. 1. 2019 obchodní společnost Comperio s.r.o., se sídlem Dobronická 1257, 148 00 Praha 4, IČ 257 37 104.

11. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

Tato soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována ani spravována společností Facebook, sítí Facebook, Inc. nebo Facebook Ireland Limited . Soutěžící je srozuměn s tím, že poskytuje své informace provozovateli soutěže a nikoliv společnosti Facebook, Inc. nebo Facebook Ireland Limited.
Tato pravidla jsou platná a účinná od 28.1.2019

Zúčastnit se