Brick.cz » Týždenná súťaž
Pravidla CZ Pravidlá SK

Týždenná súťaž

1. NÁZOV SÚŤAŽE

Týždenná súťaž Brick.

2. USPORIADATEĽ A ORGANIZÁTOR SÚŤAŽE

Obchodná spoločnosť Comperio s.r.o. so sídlom Dobronická 1257, 148 00 Praha 4, IČ 257 37 104, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel C, vložka 65649.

3. TERMÍN KONANIA SÚŤAŽE

3.1. Súťaž prebieha od 28.1.2019 do 31.12.2019. 3.2. Súťaž prebieha na území Českej a Slovenskej republiky, a to elektronicky prostredníctvom facebookového profilu facebook.com/brickfood/

4. PODMIENKY ÚČASTI NA SÚŤAŽI A PRINCÍP SÚŤAŽE

4.1. Do súťaže sa môže zapojiť každá fyzická osoba-spotrebiteľ, t.j. fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania, ktorá má doručovaciu adresu na území Českej a Slovenskej republiky a má viac ako 18 rokov. Zo súťaže sú vylúčení spoločníci, členovia štatutárneho orgánu, konatelia a zamestnanci usporiadateľa a osoby týmto osobám blízke v zmysle ust. § 22 zákona č. 89/2012 Zb., občianskeho zákonníka, v jeho platnom znení. Zo súťaže budú vylúčené osoby, ktoré nespĺňajú podmienky účasti na súťaži, alebo osoby, ktoré konajú v rozpore s pravidlami súťaže. 4.2. Úlohou súťažiaceho je odpovedať na týždennú súťažnú otázku alebo zadanú úlohu. 4.3. Podmienkou účasti súťažiaceho je jeho registrácia na sociálnej sieti Facebook a facebookový profil. Účasťou na súťaži súťažiaci udeľuje usporiadateľovi a organizátorovi súťaže súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu a za podmienok uvedených v čl.7 týchto Pravidiel. 5.1. Výhrou v súťaži je 1 vecná cena z mesačnej ponuky alebo výrobok BRICK. 5.2. Usporiadateľ si vyhradzuje právo nahradiť deklarované výhry výhrami obdobného typu a príslušnej hodnoty a meniť podmienky odovzdávania výhier. Výherca berie na vedomie, že hodnotu ceny nemožno vyplatiť v hotovosti, že nie je možné miesto výhry požadovať náhradné plnenie a že výhra nie je súdne vymáhateľná. Výhra nebude udelená v prípade, že prevádzkovateľ zistí alebo bude mať oprávnené podozrenie na spáchanie akéhokoľvek podvodného alebo nekalého konania zo strany súťažiaceho alebo inej osoby, ktorá dopomohla danému súťažiacemu k získaniu ceny. 5.3. Výhru získavajú každý týždeň jeden až traja účastníci súťaže. 5.4. Výhercov každý pondelok náhodne vyberie organizátor súťaže, ktorý následne ich mená uverejní na FB. 5.5. Výherca nás sám skontaktuje zaslaním správy na facebook.com/brickfood/, kde sa dohodneme o podrobnostiach odovzdania ceny – kontaktnej adrese, a to najneskôr do 10 dní od oznámenia mena výhercu. Výherca je povinný poskytnúť usporiadateľovi a organizátorovi súčinnosť nevyhnutnú pre odovzdanie alebo zaslanie výhry. Ak sa výherca nespojí alebo neskontaktuje s usporiadateľom alebo organizátorom prostredníctvom správy facebook.com/brickfood/ do 10 dní od oznámenia výhercu, jeho nárok na výhru zaniká. 5.6. Usporiadateľ alebo organizátor odošle výhry najneskôr v priebehu prvého týždňa nasledujúceho mesiaca. 5.7. Štandardným spôsobom odovzdania výhry je odoslanie výhry poštou na kontaktnú adresu výhercu. Usporiadateľ nebude doručovať výhry na adresu mimo územia Českej a Slovenskej republiky. Usporiadateľ ani organizátor nezodpovedajú za stratu, poškodenie alebo nedoručenie oznámenia o výhre alebo za stratu poškodenie, zničenie alebo nedoručenie výhry samotnej z dôvodov na strane súťažiaceho alebo poskytovateľa poštových služieb či dopravcu.

6. SÚHLAS SÚŤAŽIACEHO SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

Súťažiaci zaslaním odpovede usporiadateľovi spôsobom uvedeným v čl. 5 týchto pravidiel udeľuje v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov výslovný súhlas so spracovaním svojich osobných údajov poskytnutých v rozsahu meno, priezvisko, kontaktná adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa usporiadateľovi súťaže ako správcovi osobných údajov na účely realizácie, organizácie, vyhodnotenie súťaže a rozoslanie výhier počas súťaže a počas odovzdávania výhier. Po skončení účelu budú osobné údaje zlikvidované. Správcom osobných údajov je usporiadateľ súťaže. Spracovateľom osobných údajov je usporiadateľ súťaže, prípadne iný poverený subjekt. Účasťou na súťaži každý súťažiaci potvrdzuje, že sa oboznámil so všetkými právami, ktoré preňho vyplývajú z Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, t.j. najmä s tým, že má právo od správcu získať informácie o tom, či a aké jeho osobné údaje spracúva a akým spôsobom ich spracúva. Súťažiaci má taktiež právo na opravu nepresných osobných údajov, na doplnenie neúplných osobných údajov, na vymazanie osobných údajov, ak sú splnené určité podmienky a súťažiaci o to požiada, v určitých prípadoch na obmedzenie spracovania osobných údajov, ako aj právo na získanie osobných údajov, ktoré správcovi poskytol, v bežnom a strojovo čitateľnom formáte. Súťažiaci má ďalej právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov. V takom prípade však prestáva byť účastníkom súťaže a stráca nárok na výhru. V prípade pochybností o dodržiavaní jeho práv správcom sa súťažiaci môže na správcu obrátiť alebo sa môže obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov.

7. OPRÁVNENIA USPORIADATEĽA

Usporiadateľ je oprávnený zo súťaže vyradiť súťažiacich, ktorí nespĺňajú podmienky stanovené týmito pravidlami alebo platnými právnymi predpismi. Usporiadateľ nenesie zodpovednosť za riziká súvisiace s využitím výhier. Usporiadateľ nenesie zodpovednosť za technickú chybu pri realizácii súťaže, za doručenie správy o výhre. Usporiadateľ má právo konečného rozhodnutia vo všetkých záležitostiach súťaže vrátane rozhodnutia o neudelení výhry v súťaži. Usporiadateľ má právo túto súťaž bez uvedenia dôvodu zrušiť, ukončiť, skrátiť, predĺžiť, odvolať a zmeniť jej podmienky, a to aj bez udelenia výhry. Súťažiaci nemá právo na náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži, a to ani v prípade zmeny týchto pravidiel. Usporiadateľ je oprávnený zmeniť pravidlá súťaže. Ak nie je v zmene pravidiel uvedené inak, nadobúda zmena účinnosť dňom zverejnenia zmeny na www.brick.cz.

8. SÚHLAS SÚŤAŽIACEHO S PRAVIDLAMI SÚŤAŽE

Zaslaním odpovede usporiadateľovi spôsobom uvedeným v čl. 5 týchto pravidiel vyjadruje súťažiaci svoj výslovný súhlas s pravidlami tejto súťaže a zaväzuje sa tieto pravidlá dodržiavať. Pri nesplnení podmienok pravidiel tejto súťaže stráca súťažiaci nárok na výhru.

9. PRÍPADNÉ MIMOSÚDNE RIEŠENIE SPOROV

V prípade sporu sa môže súťažiaci obrátiť na subjekt mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov, ktorým je: Česká obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát – oddelenie ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha, ID dátovej schránky: x7cab37, e-mailová adresa: adr@coi.cz, internetové stránky: adr.coi.cz.

10. PLATNOSŤ A ÚČINNOSŤ PRAVIDIEL SÚŤAŽE

Tieto pravidlá súťaže sú platné a účinné odo dňa 28.1.2019. Pravidlá súťaže „TÝŽDENNÁ SÚŤAŽ BRICK ...“ vydala dňa 28.1.2019 obchodná spoločnosť Comperio s.r.o., so sídlom Dobronická 1257, 148 00 Praha 4, IČ 257 37 104.

11. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Túto súťaž žiadnym spôsobom nesponzoruje, nepodporuje ani nespracúva spoločnosť Facebook, sieť Facebook, Inc. alebo Facebook Ireland Limited. Súťažiaci je zrozumený s tým, že poskytuje svoje informácie prevádzkovateľovi súťaže a nie spoločnosti Facebook, Inc. alebo Facebook Ireland Limited.

Tieto pravidlá sú platné a účinné od 28.1.2019

Zúčastniť sa